regio PO2703

Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO

PO2703

  • 5 gemeenten
  • 13 schoolbesturen
  • 110 scholen
  • 20436 leerlingen

Leerlingen in dit samenwerkingsverband

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen zowel naar het regulier onderwijs als naar het speciaal onderwijs. Hoeveel leerlingen hebben extra ondersteuning nodig? En welke soort onderwijs volgen zij? Ontdek hier wat de behoefte aan extra ondersteuning in dit samenwerkingsverband is.

Leerlingen

Hoeveel (bekostigde) leerlingen heeft dit samenwerkingsverband?

De grootte van een samenwerkingsverband hangt af van twee zaken: het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op een reguliere school binnen het samenwerkingsverband en het aantal leerlingen in het so en sbo waarvoor het samenwerkingsverband bekostigd wordt. Deze twee aantallen bepalen ook de hoogte van het ondersteuningsbudget. Hieronder ziet u het totaal aantal (bekostigde) leerlingen.

Welke indicaties ontvangen leerlingen in dit samenwerkingsverband?

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen dat ontvangen binnen het regulier onderwijs of in het speciaal onderwijs. Voor sbo , dat binnen het reguliere onderwijs valt, en voor so moet het samenwerkingsverband een indicatie of toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Het diagram geeft het deelnamepercentage aan per indicatie, ofwel: hoeveel leerlingen welke indicatie ontvangen. De verhoudingen hebben geen invloed op het ondersteuningsbudget dat een samenwerkingsverband ontvangt.

Wat is de gemiddelde verblijfsduur?

De indicator Gemiddelde verblijfsduur toont de gemiddelde verblijfsduur in jaren van alle leerlingen die op dit moment in het sbo of so zitten. We berekenen de indicator door het totaal aantal jaren dat een leerling op de betreffende onderwijssoort ingeschreven staat bij elkaar op te tellen. Onderbrekingen tellen daarbij niet mee maar de jaren vóór een onderbreking wel. Het maakt daarbij ook niet uit of de leerling tussendoor van school of samenwerkingsverband is veranderd. Omdat het de gemiddelde verblijfsduur van alle leerling in het sbo of so betreft de indicator dus geen indicatie voor hoe lang leerlingen in totaal op het sbo of so verblijven voordat zij doorstromen naar het vo.