Financiën van passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden ontvangen budget van de overheid om passend onderwijs mogelijk te maken. Lees hier hoe het staat met de financiën van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs.

Wat is het eigen vermogen van de samenwerkingsverbanden?

De indicator Eigen vermogen toont het eigen vermogen van het samenwerkingsverband en de signaleringswaarde zoals deze is berekend door de Inspectie van het Onderwijs.

Wat is de reservepositie van samenwerkingsverbanden?

De indicator Reservepositie toont hoe financiële middelen worden ingezet voor de uitvoering van het ondersteuningsplan en de mate waarin een samenwerkingsverband bestand is tegen calamiteiten.

Wat zijn de Signaleringswaarden van de samenwerkingsverbanden?

De Inspectie van het Onderwijs heeft op verzoek van het ministerie van OCW een nieuwe signaleringswaarden ontwikkeld voor bovenmatige reserves bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Als het eigen vermogen van een samenwerkingsverband boven de signaleringswaarde uitkomt, is het eigen vermogen mogelijk te hoog. De Onderwijsinspectie gebruikt deze signaleringswaarde in het toezicht op de doelmatigheid. De inspectie benadrukt daarbij dat deze waarde geen absolute norm is, maar in geval van overschrijding de basis vormt voor een gesprek met het betreffende bestuur. In dit gesprek wordt de vermogenspositie in de context geplaatst en besproken wat het beleid is van het bestuur. Context en beleid kunnen aanleiding zijn om (tijdelijk) een hogere vermogenspositie aan te houden dan de signaleringswaarde.

Hoe groot is de verevening van samenwerkingsverbanden?

Het beschikbare budget voor zware extra ondersteuning wordt sinds 2015 naar verhouding over het aantal leerlingen verdeeld, dit heet verevenen. Er is een overgangsregeling van vijf jaar (2015-2020) ingesteld, zodat samenwerkingsverbanden de tijd hebben hun ondersteuning aan te sluiten op de beschikbare middelen. Tijdens deze vereveningsperiode ‘groeit’ het samenwerkingsverband toe naar het ondersteuningsbudget.

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Tot stand gekomen in opdracht van