Uitleg indicatoren

 Hier vindt u achtergrondinformatie bij alle indicatoren op de website zoals definities en berekeningswijzen. 

  • A
  • D
  • E
  • O
  • R
  • S
  • T
  • V

Definitie

De indicator Aantal leerlingen toont het aantal leerlingen per onderwijssoort op 1 oktober. Dit geeft zicht op de omvang van de verschillende onderwijssoorten binnen het samenwerkingsverband. De onderwijssoorten in het primair onderwijs zijn regulier basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). De onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs zijn regulier (vmbo/havo/vwo), praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). 

Toelichting

Alleen voor sbo leerlingen van PO samenwerkingsverbanden wordt uitgegaan van het schoolgaande samenwerkingsverband, omdat er geen centrale informatie beschikbaar is over welk samenwerkingsverband de tlv heeft afgegeven in het geval van grensverkeer. Voor so leerlingen wordt uitgegaan van het samenwerkingsverband dat de tlv heeft afgegeven.

Berekening

Het aantal leerlingen is gebaseerd op de bekostigde leerlingen uit het Basisregister Onderwijs (BRON). Een leerling telt mee als er op 1 oktober een geldige inschrijving is in de betreffende onderwijssoort. Vavo leerlingen tellen net als in de beschikkingen voor de helft mee. 

Databron

DUO (Peildatum 1 oktober)

Definitie

De indicator Deelnamepercentage toont het percentage van de bekostigde leerlingen dat gebruik maakt van ondersteuning ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de bekostiging van het swv gebaseerd is. In het primair onderwijs zijn dit de leerlingen op het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so). In het voortgezet onderwijs zijn dit de leerlingen op het praktijkonderwijs (pro), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Toelichting

Voor sbo leerlingen wordt uitgegaan van het schoolgaande samenwerkingsverband, omdat er geen centrale informatie beschikbaar is over welk samenwerkingsverband de TLV heeft afgegeven in het geval van grensverkeer. Voor so leerlingen wordt uitgegaan van het samenwerkingsverband dat de tlv heeft afgegeven.

Berekening

Deelnamepercentage sbo = aantal leerlingen sbo / (aantal leerlingen bao + sbo)
Deelnamepercentage so = aantal leerlingen so / (aantal leerlingen bao + sbo)

Deelnamepercentage pro = aantal leerlingen pro / aantal leerlingen vo excl vso
Deelnamepercentage lwoo = aantal leerlingen lwoo / aantal leerlingen vo excl vso
Deelnamepercentage vso = aantal leerlingen vso / aantal leerlingen vo excl vso

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)

Toelichting eigen vermogen

Definitie

De indicator Organisatievorm toont de gemaakte afspraken over de uitvoerende verantwoordelijkheden en de gebruikte rechtsvorm. 

Toelichting

Samenwerkingsverbanden zijn in verenigings- of stichtingsverband georganiseerd. De gekozen vorm heeft invloed op hoe taken in het samenwerkingsverband zijn verdeeld. In een vereniging bestaan altijd twee organen, de ALV met leden en het bestuur van de vereniging. Een stichting hoeft maar één orgaan te hebben: het bestuur, maar twee zijn ook mogelijk. 

Databron

Samenwerkingsverbanden

Definitie

De indicator Reservepositie toont hoe financiële middelen worden ingezet voor de uitvoering van het ondersteuningsplan en de mate waarin een samenwerkingsverband bestand is tegen calamiteiten.

Berekening

Reservepositie = Eigen vermogen minus materiële vaste activa / Rijksbijdrage (baten) 

Bron

DUO (Financiële verantwoording)

Dit is de toelichting

Definitie

De indicator Toezicht toont gemaakte afspraken over de toezichthoudende taken en de onafhankelijkheid van het intern toezicht.

Toelichting

In de organisatiestructuur van samenwerkingsverbanden kunnen scholen opdrachtnemer en toezichthouder tegelijk zijn. Volgens afspraken binnen de sector moet in elke Raad van Toezicht van een samenwerkingsverband ten minste één extern lid zitting nemen; een onafhankelijke persoon. 

Databron

Samenwerkingsverbanden

Definitie

De indicator Vereveningen toont de positieve en negatieve vereningen in beprag per leerling. 

Toelichting

Het beschikbare budget voor zware extra ondersteuning wordt sinds 2015 naar verhouding over het aantal leerlingen verdeeld, dit heet verevenen. Er is een overgangsregeling van vijf jaar (2015-2020) ingesteld, zodat samenwerkingsverbanden de tijd hebben hun ondersteuning aan te sluiten op de beschikbare middelen. Tijdens deze vereveningsperiode ‘groeit’ het samenwerkingsverband toe naar het ondersteuningsbudget.

Uitzondering

Het VO samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (VO2815) bestond nog niet op het moment dat de verevening werd vastgesteld, zodoende heeft deze geen waarden. 

Bron

Algemene Rekenkamer (17 mei 2017)

Definitie

De indicator Verzuim toont de verzuimgegevens op landelijk niveau. Dit omdat deze cijfers niet per samenwerkingsverband beschikbaar zijn. De verzuimgegevens kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. 

Databron

Jaarlijkse Kamerbrief

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Tot stand gekomen in opdracht van