Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

 • Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL Alkmaar
 • secretariaat@swvnk.nl
 • www.swvnk.nl
 • 5 gemeenten
 • 9 schoolbesturen
 • 27 scholen
 • 15.037 leerlingen
 • Start
 • Leerlingen
 • Financiën
 • Organisatie
 • Downloads

Organisatie van dit samenwerkingsverband

Schoolbesturen vormen gezamenlijk het samenwerkingsverband. Hiermee realiseren zij passend onderwijs. Op deze pagina ontdekt u hoe dit samenwerkingsverband is georganiseerd en hoe het intern toezicht eruit ziet.

Wat is de organisatievorm van het samenwerkingsverband?

Samenwerkingsverbanden zijn in verenigings- of stichtingsverband georganiseerd. De gekozen vorm heeft invloed op hoe taken in het samenwerkingsverband zijn verdeeld. In een vereniging bestaan altijd twee organen, de ALV met leden en het bestuur van de vereniging. Een stichting hoeft maar één orgaan te hebben: het bestuur, maar twee zijn ook mogelijk. Hieronder ziet u welke organisatievorm het samenwerkingsverband heeft en wie het beleid uitvoert.

Toelichting

Het samenwerkingsverband is een vereniging van 9 schoolbesturen. Gezamenlijk bieden deze scholen en schoolbesturen meer dan 15.000 jongeren passend onderwijs op 27 verschillende schoollocaties: 21 locaties voor voortgezet onderwijs (vo) en 6 locaties voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). De uitvoeringsorganisatie bestaat uit de directeur-bestuurder en drie teams, ondersteund door twee medezeggenschapsraden en de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bureau ondersteunt scholen bij het realiseren van sterke kinderen, stevige toekomst voor iedere jongere, voert de wettelijke taken van het samenwerkingsverband uit en coördineert samenwerkingsverband brede ontwikkelingen.

Onafhankelijkheid in het intern toezicht

In de organisatiestructuur van samenwerkingsverbanden kunnen scholen opdrachtnemer en toezichthouder tegelijk zijn. Volgens afspraken binnen de sector moet in elke Raad van Toezicht van een samenwerkingsverband ten minste één extern lid zitting nemen; een onafhankelijke persoon. Hier leest u of dit samenwerkingsverband daar al aan voldoet.

Toelichting

De ALV wordt ondersteund door een onafhankelijk voorzitter, een remuneratiecommissie en een financiële commissie.

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Tot stand gekomen in opdracht van