Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

 • Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL Alkmaar
 • secretariaat@swvnk.nl
 • www.swvnk.nl
 • 5 gemeenten
 • 9 schoolbesturen
 • 27 scholen
 • 15.037 leerlingen
 • Start
 • Leerlingen
 • Financiën
 • Organisatie
 • Downloads

Financiën van dit samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ontvangen budget van de overheid om passend onderwijs mogelijk te maken. Lees hier hoe het staat met de financiën van dit samenwerkingsverband in het passend onderwijs.

Bekostiging passend onderwijs

Elke school krijgt een vaste som geld voor het onderwijs aan een kind, de zogenaamde basisbekostiging. Dat geldt voor reguliere scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. Daarnaast krijgt het samenwerkingsverband een deel van het landelijk budget voor (extra) ondersteuning. Dit gaat naar rato van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband. Scholen werken binnen het samenwerkingsverband samen om passend onderwijs in de regio te verzorgen. Het samenwerkingsverband verdeelt het geld voor (extra) ondersteuning op basis van een ondersteuningsplan. In dit plan staat hoe de ondersteuning in de regio geregeld is. Door deze aanpak kunnen scholen in de regio gezamelijk invulling geven aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Wat is het financieel resultaat van dit samenwerkingsverband?

Het budget dat een samenwerkingsverband ontvangt, is gebaseerd op het aantal (bekostigde) leerlingen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband ontvangt dit budget verdeeld in lichte ondersteuning en zware ondersteuning. Na ontvangst gaat er, per leerling die een indicatie of toelaatbaarheidsverklaring heeft ontvangen, een wettelijk vastgesteld bedrag naar de scholen die deze leerlingen plaatsen. Het budget dat overblijft, gebruikt een samenwerkingsverband om het overige beleid van het ondersteuningsplan uit te voeren.

Wat is het eigen vermogen van dit samenwerkingsverband?

De indicator Eigen vermogen toont het eigen vermogen van het samenwerkingsverband en de signaleringswaarde zoals deze is berekend door de Inspectie van het Onderwijs.

Wat is de reservepositie van dit samenwerkingsverband?

De indicator Reservepositie toont hoe financiële middelen worden ingezet voor de uitvoering van het ondersteuningsplan en de mate waarin een samenwerkingsverband bestand is tegen calamiteiten.

Toelichting

Het samenwerkingsverband begroot de komende jaren negatief. Het merendeel van de reserve is reeds bestemd voor scholen (in de vorm van een ontwikkelagenda passend onderwijs per school), een voorziening nieuwkomers en een voorziening verzuimaanpak.

Wat is de signaleringswaarde van dit samenwerkingsverband?

De Inspectie van het Onderwijs heeft op verzoek van het ministerie van OCW een nieuwe signaleringswaarden ontwikkeld voor bovenmatige reserves bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Als het eigen vermogen van een samenwerkingsverband boven de signaleringswaarde uitkomt, is het eigen vermogen mogelijk te hoog. De Onderwijsinspectie gaat deze signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid. De inspectie benadrukt daarbij dat deze waarde geen absolute norm is, maar in geval van overschrijding de basis vormt voor een gesprek met het betreffende bestuur. In dit gesprek wordt de vermogenspositie in de context geplaatst en besproken wat het beleid is van het bestuur. Context en beleid kunnen aanleiding zijn om (tijdelijk) een hogere vermogenspositie aan te houden dan de signaleringswaarde.

Hoe groot is de verevening van samenwerkingsverbanden?

Het beschikbare budget voor zware extra ondersteuning wordt sinds 2015 naar verhouding over het aantal leerlingen verdeeld, dit heet verevenen. Er is een overgangsregeling van vijf jaar (2015-2020) ingesteld, zodat samenwerkingsverbanden de tijd hebben hun ondersteuning aan te sluiten op de beschikbare middelen. Tijdens deze vereveningsperiode ‘groeit’ het samenwerkingsverband toe naar het ondersteuningsbudget..

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Tot stand gekomen in opdracht van