Begrippen

In de begrippenlijst vindt u een extra toelichting op alle begrippen op de website. 

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Z

Definitie

Apc-gebied staat voor armoedeprobleemcumulatiegebied.

Toelichting

APC gegevens zijn afkomstig van het CBS en worden vervolgens in het 1CijferVO bestand als leerling-kenmerk opgenomen. Het kenmerk APC leerling betreft het aantal leerlingen woonachtig in een APC–gebied, zoals vastgesteld door CBS. Het feit dat een leerling afkomstig is uit een armoedeprobleemcumulatiegebied, wil nog niet zeggen dat een instelling voor deze leerling(en) ook daadwerkelijk extra bekostigd wordt, in verband met de drempelwaarde.

Is relevant begrip voor

Doorstroom binnen de school

Definitie

Het oordeel dat de inspectie afgeeft resulteert in een toezichtsarrangement. Dat kan één van de volgende drie arrangementen zijn. Basisarrangement: Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Aangepast arrangement - zwak: Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Aangepast arrangement - zeer zwak: De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen. Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen/opleidingen.

Is relevant begrip voor

Oordeel Inspectie

Definitie

In de Basisregistratie Instellingen (BRIN) geeft DUO een overzicht van alle scholen en de hiermee samenhangende instellingen. DUO actualiseert dit bestand dagelijks.

Definitie

BRON wordt beheerd door DUO en heeft de gegevens van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s.

Definitie

Bekostigd door swv is een filteroptie binnen de groep so-leerlingen die schoolgaand zijn binnen het samenwerkingsverband. Het dient om bij de so-leerlingen die schoolgaand zijn binnen het swv een selectie te kunnen maken van degenen die juist wel of juist niet ook door datzelfde swv worden bekostigd. Met 'door het swv bekostigd' bedoelen we dat het swv voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen

Definitie

Het bestuur geeft leiding aan de schoolvestigingen die bij het bestuur zijn aangesloten.

Toelichting

Het bestuur heeft als kenmerk een nummer van vijf cijfers. De naam van het bestuur is de naam zoals die in BRIN bekend is.

Definitie

Binnen of buiten het swv is een aanduiding bij de verplaatsingsindicatoren. Het geeft aan of een leerling die van schoolvestiging is veranderd naar een schoolvestiging binnen hetzelfde swv is gegaan, of dat de nieuwe schoolvestiging in een ander swv ligt dan de oude.

Is relevant begrip voor

Verplaatsingen vanaf mijn scholen
Verplaatsingen naar mijn scholen

Definitie

In het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) voor vmbo worden vak theorie en praktijk geïntegreerd getoetst. Zij voeren dus praktische handelingen uit en beantwoorden ook theoretische vragen. Deze cijfers worden vaak apart getoond omdat de Inspectie de school hierover niet op de resultaten van het centraal examen beoordeelt. De inspectie controleert bij CSPE wel op het verschil tussen het centraal examen en het schoolexamen.

Definitie

Indicatoren waarvan de invulling wordt ontleend aan centraal aangeleverde gegevens, bijvoorbeeld door DUO of de Inspectie van het Onderwijs; het samenwerkingsverband controleert deze gegevens en kan een toelichting schrijven

Definitie

Het onderwijs in cluster 1 en 2 maakt geen deel uit van passend onderwijs. De toelating en financiering gaan buiten de samenwerkingsverbanden om. Cluster 1 is onderwijs aan blinde of slechtziende leerlingen. Cluster 2 is onderwijs aan dove of slechthorende leerlingen.

Definitie

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is de uitvoeringsorganisatie van OCW belast met bekostiging van onderwijsinstellingen en informatievoorziening. DUO levert de meeste gegevens voor de centrale indicatoren.

Definitie

Bron waarvan de gegevens afkomstig zijn. Bij de indicatoren staat dit rechtsbovenin vermeld. De meeste gegevens zijn afkomstig van DUO. De gegevens in de indicator Oordeel Inspectie zijn afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs. Sommige indicatoren worden ingevuld door de samenwerkingsverbanden zelf. Dit noemen we decentrale indicatoren.

Definitie

Decentrale indicatoren moeten door het samenwerkingsverband zelf worden aangeleverd en op de website worden gezet.

Definitie

Elk jaar moeten vo-scholen de resultaten van de schoolexamens (SE) en centrale examens (CE) aan DUO doorgeven. Deze worden vastgelegd in het Basisregister Onderwijs (BRON).

Peildatum

1 oktober

Definitie

Scholen kunnen hun onderwijs inrichten naar een levensbeschouwelijke visie of onderwijsfilosofie. Op basis van deze richting zijn scholen ingedeeld in groepen, zoals protestants-christelijk, katholiek, openbaar of algemeen bijzonder.

Definitie

Bestuur met 1 school eronder.

Definitie

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.

Toelichting

De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.

Definitie

De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt of een school extra middelen krijgt. Het leerlingengewicht word toegekend op basis van opleidingsniveau van de ouders. Het aantal gewogen leerlingen op school speelt een rol bij de indicator schooladvies en plaatsing.

Definitie

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.

Definitie

Hbo staat voor Hoger Beroepsonderwijs. Het hbo onderwijs in Nederland is een onderwijsvorm binnen het hogere onderwijs.

Is relevant begrip voor

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Definitie

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) vormen samen het hoger onderwijs (ho). Hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) vallen onder dezelfde wetgeving: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw).

Is relevant begrip voor

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Definitie

Het inspectie oordeel is het rapport dat de inspectie opmaakt naar aanleiding van hun risico analyse en eventuele schoolbezoeken. In het Dashboard staat bij de scholenpagina van de indicator Oordeel Inspectie een link naar het betreffende rapport voor de schoolvestiging of afdeling.

Is relevant begrip voor

Oordeel Inspectie

Definitie

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt en bevordert de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Zij bewaakt de basiskwaliteit van scholen en opleidingen, stimuleert dat scholen en opleidingen zich verbeteren en draagt bij aan het oplossen van belangrijke vraagstukken op het niveau van het onderwijsstelsel.

Toelichting

Uitkomsten van het toezicht maakt de inspectie actief openbaar via de publieke website, zowel in de vorm van thematische rapporten en instellingsrapporten als in de vorm van open-databestanden. Deze openbaarmaking is onderdeel van haar wettelijke taak. Hiernaast worden uitkomsten van risicoanalyses in voorkomende gevallen gedeeld met het desbetreffende bestuur zelf.

Definitie

School op instellingsniveau (BRIN-niveau).

Toelichting

Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aanduidt. Elke instelling heeft dus een uniek nummer in de Basisregistratie Instellingen, (bijvoorbeeld 00AA).

Definitie

Een kalenderjaar is een periode van precies één jaar, beginnende op 1 januari en eindigend op de laatste dag van december. Deze indeling wordt gebruikt voor o.a. financiële indicatoren.

Definitie

Leerlinggebonden financiering, ook wel aangeduid als “rugzakleerlingen”.

Definitie

Leerplusarrangement. Via het Leerplusarrangement VO krijgen scholen extra geld als minimaal 30% van hun leerlingen afkomstig is uit APC-gebieden.

Definitie

In het primair onderwijs is het voor de bekostiging van so leerlingen relevant in welke leeftijdscategorie ze vallen. Er gelden verschillende bedragen per leeftijdscategorie. We onderscheiden leerlingen die jonger zijn dan 8 jaar, en leerlingen van 8 jaar en ouder. De leeftijd hiervoor wordt bepaald op 31 december.

Is relevant begrip voor

Peildatum 1 februari
Aantal leerlingen

Definitie

Het leerlinggewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders. De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt of een school extra middelen krijgt. Dit gebeurt middels een berekening op basis van het aantal leerlingen met een leerlinggewicht, hierbij geldt een drempelwaarde.

Toelichting

Bij het bepalen van het leerlinggewicht worden de volgende categorieën gehanteerd:

 • Categorie 1: maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk;
 • Categorie 2: maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg;
 • Categorie 3: overig voortgezet onderwijs en hoger.

Vervolgens wordt het leerlingengewicht toegekend op basis van de volgende criteria:

 • Het gewicht 0 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 3 of van wie beide ouders een opleiding hebben gehad uit categorie 3.
 • Het gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen van wie beide ouders een opleiding uit categorie 2 hebben gehad of van wie de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging een opleiding uit categorie 2 heeft gehad.
 • Het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 1 en de ander een opleiding uit categorie 1 of 2.

Is relevant begrip voor

Gewichtenleerlingen

Definitie

Niveau-indeling binnen vmbo (verhouding praktijk/theorie).

Toelichting

Als er in de gegevens een onderverdeling wordt gemaakt, dan wordt aangesloten bij de indeling van de Inspectie, waarbij vmbo-g en vmbo-t worden samengenomen: vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g).

Definitie

Leerweg Ondersteunend Onderwijs.

Toelichting

Het samenwerkingsverband passend onderwijs vo beslist of uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs. Het lwoo is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Een deel van de scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) geven deze vorm van onderwijs.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Deelnamepercentage
Doorstroom binnen de school

Definitie

Het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk of op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs.

Toelichting

We onderscheiden vier niveau's, aangeduid als niveau 1, niveau 2, niveau 3 en niveau 4.

Is relevant begrip voor

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Definitie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Toelichting

Onder het ministerie van OCW vallen meerdere diensten en instellingen:

 • Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Erfgoedinspectie
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Nationaal Archief
 • Raad voor Cultuur
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Onderwijsraad

Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. 'OCW' is sinds 2012 ook verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid en sinds 2017 voor het 'groen onderwijs'.

Definitie

Het onderwijsresultatenmodel (ORM) gebruikt de inspectie voor het toezicht. De normen en correctiefactoren in het ORM worden regelmatig aangepast.

Definitie

Het Nederlands onderwijsstelsel voorziet in verschillende sectoren en niveaus. De volgende sectoren en niveaus worden onderscheiden.

 • primair onderwijs (PO)
 • voortgezet onderwijs (VO)
 • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (vavo)
 • Samenwerkingsverband (swv)
 • Particulier onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 • hoger onderwijs (HO)

Definitie

De peildatum is het moment in het schooljaar waar naar gekeken wordt bij het bepalen van de gegevens. De meest gebruikte peildatum is 1 oktober, dit is ook de peildatum die wordt gebruikt bij het vaststellen van de bekostiging. Bijna alle indicatoren gebruiken deze peildatum, maar voor de duidelijkheid staat het altijd rechts bovenin bij de indicator vermeld. Ook de indicatoren voor doorstroom en verplaatsingen maken gebruik van deze peildatum. Om te bepalen wat er in een jaar veranderd is, wordt de stand van 1 oktober in het ene schooljaar vergeleken met de stand van 1 oktober in het volgende of vorige schooljaar.

Definitie

De resultaten worden ingedeeld in een percentiel dat de relatieve positie ten opzichte van andere scholen aangeeft, hierbij is het eerste percentiel (1) de laagste score en het honderdste (100) de hoogste.

Definitie

Praktijkonderwijs is een onderwijstype binnen het onderwijs.

Toelichting

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede scholing. In de bovenbouw kiezen ze een profiel. De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland.

Een aantal centrale indicatoren over onderwijsresultaten op Scholen op de kaart, zijn niet van toepassing op het praktijkonderwijs. Daarom zijn er specifieke PrO-indicatoren ontwikkeld; Behaalde diploma's en certificaten, Uitstroom leerlingen en Bestendigheid uitstroom leerlingen zodat zij zich goed kunnen presenteren op Scholen op de kaart. De gegevens voor deze indicatoren zijn afkomstig uit de Uitstroommonitor van Sectorraad Praktijkonderwijs.

Definitie

Primair Onderwijs (basisonderwijs).

Toelichting

Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er zijn verschillende soorten scholen waarop basisonderwijs wordt gegeven: openbare basisscholen, basisscholen voor bijzonder onderwijs (onderwijs vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging) en algemeen bijzondere scholen (neutraal qua geloof en opgericht vanuit een pedagogische visie).

We onderscheiden basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Definitie

Voor residentieel geplaatste leerlingen hoeft een swv geen toelaatbaarheidsverklaring af te geven, maar het kan wel. In het de cijfers tellen alleen degenen zonder tlv mee als residentieel geplaatste leerlingen, degenen met een tlv tellen mee als reguliere so leerlingen. 

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen

Definitie

Speciaal Basisonderwijs. Onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (MLK), scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK).

Definitie

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden (SWV’en) gevormd. In het voortgezet onderwijs bestaat het SWV uit het reguliere onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo), en de scholen voor vso cluster 3 en 4.

Toelichting

Het samenwerkingsverband (SWV) heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan legt het SWV vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld.

Schooladvies

Definitie

Sinds het schooljaar 2014-2015 baseren scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen op het schooladvies. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets.

Toelichting

Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

 • aanleg en talenten van een leerling;
 • leerprestaties;
 • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
 • concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling.

Basisscholen nemen de verplichte eindtoets af tussen 15 april en 15 mei. Maar basisscholen hebben vóór 1 maart al een schooladvies gegeven. Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot een van de schooltypen in het voortgezet onderwijs.

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen, ook als het om een 'half' schoolniveau gaat. Een havo-advies kan bijvoorbeeld een havo/vwo-advies worden.

(Bron: ocw)

Is relevant begrip voor

Schooladvies en plaatsing

Definitie

Schoolgaand binnen swv is een filteroptie binnen de groep so-leerlingen die bekostigd worden door het samenwerkingsverband. Het dient om bij de so-leerlingen voor wie het swv een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven een selectie te kunnen maken van degenen die juist wel of juist niet binnen datzelfde swv naar school gaan.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen

Definitie

De term schooljaar wordt gebruik om aan te duiden hoelang een leerjaar duurt. Dit loopt in Nederland van 1 augustus van een bepaald jaar tot 31 juli van het jaar daarop.

Definitie

Met de status van de toelaatbaarheidsverklaring bedoelen we in dit geval of een tlv na aanvraag is toegekend of afgewezen. Als de tlv in gewijzigde vorm alsnog is toegekend, kan het swv per situatie inschatten of zij dit zien als toegekend, of als afgewezen waarbij de nieuwe (gewijzigde) aanvraag wordt toegekend. Dit kan per geval verschillen.

Definitie

De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij en afgegeven door het samenwerkingsverband. Het is een voorwaarde voor leerlingen om onderwijs te volgen aan een school voor sbo, so, pro of vso.

Is relevant begrip voor

Toelaatbaarheidsverklaringen

Definitie

Het uitstroomprofiel geeft voor vso leerlingen aan waarop zij tijdens hun vso opleiding worden voorbereid. We onderscheiden drie varianten: dagbesteding, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs.

Toelichting

Soms is het uitstroomprofiel van de leerling niet bekend. Daarom staat er bij de betreffende filter nog een vierde categorie onbekend.

Is relevant begrip voor

Uitstroom naar voortgezet onderwijs

Vavo

Definitie

Voortgezet algemeen Volwassenen onderwijs is gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-tl, havo en vwo. De wijze van examinering en de diploma's zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs.

Toelichting

Vavo leerlingen worden niet meegenomen in de berekeningen van de indicatoren. Vavo leerlingen die van het regulier onderwijs naar het vavo gaan, worden alleen gebruikt in de berekening van de bovenbouwsnelheid

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen

Definitie

Schoolvestiging waar de leerling staat ingeschreven.

Toelichting

Met vestiging bedoelen we hier de eenheid die DUO gebruikt voor bekostiging, dus een 4-cijferig brinnummer met een 2-cijferig vestigingsnummer. De naam van de vestiging is de naam zoals die in BRIN bekend is.

De eerste vestiging van een school wordt de hoofdvestiging genoemd. Vervolgens kan er aan een school een nevenvestiging of een tijdelijke nevenvestiging worden toegevoegd.

Definitie

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Toelichting

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen. Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo. Soms kunnen leerlingen na het vmbo doorstromen naar de havo.

Is relevant begrip voor

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Definitie

Vmbo Gemengde leerweg (ook wel vmbo-gl genoemd)

Toelichting

Bij Vensters worden gemende leerweg (vmbo g) en theoretische leergweg (vmbo-t) samengevoegd. Beide leerwegen bereiden leerlingen voor op de vak-en middenkaderopleidingen op niveau 3 en 4 van het mbo.

Definitie

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg (ook wel vmbo-bl genoemd)

Toelichting

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo.

Definitie

Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg (ook wel vmbo-kl genoemd)

Toelichting

De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich op de praktijk. Deze leerweg bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het mbo.

Definitie

Voortgezet Onderwijs Raad.

Toelichting

De VO-raad is een sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. Zij vertegenwoordigt de VO-besturen in Nederland. De raad zet zich in voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. De Vo-raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert het de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak

Definitie

Naast het voortgezet onderwijs is er ook voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met een gedragsstoornis. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden.

Is relevant begrip voor

Algemene gegevens school

Definitie

Na de basisschool gaat een leerling naar het voortgezet onderwijs, dit is is een onderwijstype binnen het onderwijs. De keuze naar welk niveau een leerling kan, wordt bepaald op advies van de basisschool. Leerlingen kunnen kiezen uit praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo.

Toelichting

Het voortgezet onderwijs bestaat uit:

 • Praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur.
 • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt.
 • Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt.
 • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duur

Het voortgezet onderwijs volgt de Wet van het voortgezet onderwijs.

Definitie

Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs

Toelichting

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar.

Definitie

Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarom werken scholen in dezelfde regio samen in een samenwerkingsverband. In de Wet passend onderwijs staat dat deze samenwerkingsverbanden verplicht een ondersteuningsplan op moeten stellen.

Definitie

De Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepalen hoe het funderend onderwijs in grote lijnen geregeld moet zijn. Door de Wijzigingswet passend onderwijs zijn hier belangrijke punten aan toegevoegd.

Definitie

Wetenschappelijk onderwijs.

Is relevant begrip voor

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Definitie

Zorgcategorie behorend bij de toelaatbaarheidsverklaring van de (v)so-leerling. Ook wel bekend als bekostigingscategorie. Er zijn drie categorieën: hoog, midden en laag (soms ook wel aangeduid met 1, 2 en 3). Categorie laag is ongeveer gelijk aan de oude bekostiging voor zmlk (zeer moeilijk lerende kinderen) en lz (langdurig zieken) in cluster 3 en cluster 4. Categorie midden is ongeveer gelijk aan de oude bekostiging voor lg (lichamelijk gehandicapt). Categorie hoog is ongeveer gelijk aan de oude bekostiging voor mg (meervoudig gehandicapt).

Is relevant begrip voor

Peildatum 1 februari
Aantal leerlingen
Deelnamepercentage

Definitie

Zorgleerlingen zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis.

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Tot stand gekomen in opdracht van